fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Antimobbestrategi skal være på plads inden 1. oktober 2017

Folketinget har vedtaget loven om antimobbestrategi og handlingsplan ved problemer med det psykiske undervisningsmiljø samt oprettelse af en klageinstans. Senest den 1. oktober 2017 i år skal skolerne være klar med en antimobbestrategi, som også skal omfatte digital mobning.
Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus
Kategori Administrative nyheder
31.03.17

Loven, der er en ændring af undervisningsmiljøloven fra 2001, indfører en pligt til, at skolens ledelse griber ind, hvis der konstateres problemer med det psykiske undervisningsmiljø i form af mobning og lignende. 

Ledelsen skal ifølge loven udarbejde en handlingsplan, som beskriver de foranstaltninger som kan bringe problemerne til ophør; og ledelsen skal sikre at foranstaltningerne sættes i værk.

Forældre kan også forlange en skriftlig handlingsplan
Med den nye lov kan forældre forlange at skolens ledelse udarbejder en handleplan, hvis forældremyndighedsindehaveren anser det for nødvendigt som følge af elevens bekymrende tilstand eller adfærd.

Denne del af loven imødeses med nogen spænding - hvad vil den kunne bruges til i en tilspidset, konfliktpræget situation? Derfor anbefaler Friskolernes Hus også, at man på skolerne bruger kræfter både på selve mobbestrategien og på dialogen med forældre og elever om strategiens formål og handlemulighederne i forlængelse af strategien.

Loven præciserer ledelsens pligt til at gribe ind overfor problemer med det psykiske undervisningsmiljø. Denne indgriben skal ske uden unødig forsinkelse. Selve handlingsplanen skal udarbejdes senest 10 dage efter at problemerne er konstateret og den skal revideres løbende efter behov. Endvidere skal skolen informere de berørte elever og forældre om handlingsplanens indhold og eventuelle midlertidige foranstaltninger.

Klageadgang
Der oprettes en klageinstans ved Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM); men inden eleven eller forældrene kan klage til DCUM skal klagen først indgives til skolen. Og det bliver skolens ansvar at sende klager videre, hvis eleven/forældrene ikke får ret i deres klage i første omgang.

Denne særlige klageadgang ophæves ifølge loven igen den 31. juli 2022.

Klager skal være begrundet. Elever eller forældremyndighedsindehavere kan klage over den bestyrelse eller person der har ansvar for at der udarbejdes en handlingsplan og følges op på den. Klagen skal i første omgang sendes til skolen, som skal vurdere om der er grundlag for at give klager helt eller delvist medhold.

Hvis eleven/forældrene der har klaget ikke fuldt ud får medhold, skal skolen sende klagen samt skolens begrundelse for afgørelsen og sin vurdering videre til DCUM, som behandler klagesagen efter regler fastsat af Undervisningsministeren. Det er den daglige leder af DCUM, der træffer afgørelser i klagesagerne - og det fremgår af loven, at lederen i disse sager ikke er underlagt instruktionsbeføjelse fra DCUM´s bestyrelse. DCUM kan indhente de oplysninger man har brug for fra skolen ved behandling af klagesagen.

Sanktionsmuligheder i form af påbud og tilbageholdelse af tilskud
Der er forskellige sanktionsmuligheder såfremt DCUM ved sin klagebehandlingen finder, at skolen ikke har levet op til lovens krav. DCUM kan udstede påbud om, at skolen skal opfylde handlepligten inden for en rimelig frist. Såfremt skolen ikke efterlever et påbud, kan DCUM anmode Undervisningsministeriet om at tilbageholde tilskud indtil påbuddet er efterlevet, eller eventuelt helt lade tilskud bortfalde.

DCUM har det overordnede tilsyn med lovens bestemmelser om undervisningsmiljø, antimobbesstrategi samt pligten til at gribe ind og udarbejde handleplaner og føre disse ud i livet.

Loven blev vedtaget af Folketinget den 28. marts 2017.

De frie skoleforeninger sendte sammen med Frie Skolers Lærere og Frie Skolers Ledere samt Efterskoleforeningen i januar 2017 en fælles henvendelse til undervisningsminister Merete Riisager, hvori der argumenteres for at droppe den planlagte klageinstans om mobning på skoler.

Lov om undervisningsmiljø af 14. marts 2001

Lov med tilføjelse af krav om antimobbestrategi m.f.

Tilmeld nyhedsbrev

FRISKOLERNE udgiver i alt tre nyhedsbreve, SkoleNyt, KursusNyt og InternationaltNyt. Ved at tilmelde dig accepterer du vores privatlivspolitik.


Ja, tak. Send mig følgende nyhedsbreve:

 

Hvad er du interesseret i?

Tilmeld dig nyhedsagenterne

Nyhedsagenter:


Ønsker du at redigere din nyhedsagent? Tryk her!
Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup - kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00, Fredag 9-12