fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Friskoleloven strammes igen – men der kommer også nye muligheder…

Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en aftale om at styrke tilsynet med de frie skoler - herunder særligt en stramning af reglerne om donationer.
Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus
Kategori Administrative nyheder
05.02.19

Aftalen indebærer også, at en række af de stramninger om tilsyn, donationer og whistleblower-ordning, der de senere år har ramt de frie grundskoler, nu også skal indføres for de private gymnasier og for efterskolerne. Samtidigt skal aftalen give de frie grundskoler og de private gymnasier friere rammer for at drive skole ved at åbne for, at skolerne kan oprette ”filialer” og klubtilbud for børn fra 4. klassetrin.

Aftalen blev offentliggjort den 25. januar og er allerede udmøntet i et lovforslag med ændringer af friskoleloven samt lovene om efterskoler og private gymnasier. Af høringsbrevet til lovforslaget fremgår, at regeringen forventer at fremsætte lovforslaget i marts måned.

Om lovforslaget så kan nå at blive behandlet af folketinget inden det kommende valg, er uvist. Lovforslag, der ikke er vedtaget, inden valget udskrives, bortfalder. Hvis lovforslaget vedtages, er det meningen, at det skal træde i kraft den 1. august 2019.

Mulighed for at oprette afdelinger
Lovforslaget giver mulighed for, at en skole kan oprette op til to afdelinger. Der knytter sig en række betingelser både til at oprette en afdeling og til at drive den:

 • Oprettelsen skal godkendes af Undervisningsministeriet efter samme procedure, som gælder for oprettelse af nye skoler.
 • Beslutningen på skolen om at oprette en afdeling skal ske efter samme procedure, som gælder for vedtægtsændringer og skal indarbejdes i skolens vedtægter.
 • En eventuel nedlæggelse af en afdeling kan kun ske til ophør af et skoleår og vil kræve en vedtægtsændring.
 • En afdeling kan kun oprettes i samme kommune, som skolen ligger, eller en nabokommune.
 • Afdelingen har samme skoleleder og bestyrelse som hovedskolen, og der er kun en samlet forældrekreds for hovedskolen og afdelingen/afdelingerne.
 • Eleverne går enten i afdelingen eller i hovedskolen. Det er ikke tilladt at flytte rundt på eleverne, fx for at udnytte ledig bygningskapacitet. Afdelingen betragtes som et særskilt undervisningssted.
 • Kravene til undervisningen i afdelingen er naturligvis de samme, som gælder for frie grundskoler i medfør af friskoleloven.
 • Kravene til elevtal i afdelingen er, at der det første år skal være mindst 9 elever og i andet år mindst 15 elever. Senest i tredje skoleår skal kravet om mindst 9 elever i bh.kl. – 2. klasse være opfyldt, og senest i det femte år skal kravet om mindst 6 elever i 3.-4. klasse være opfyldt. Det er tilladt, at en afdeling kun omfatter bh.kl. – 4. klasse. Friskolelovens krav om mindst 9 elever på 5.-7. klassetrin gælder således ikke for afdelingen. En afdeling kan imidlertid kun omfatte grundskolen. Der kan således ikke etableres en afdeling, der omfatter en grundskoleafdeling og/eller en gymnasieafdeling.
 • Tilskuddet beregnes for det samlede elevtal i hovedskole og afdelinger. Der ydes således kun et grundtilskud til den samlede skole.
 • Hvis afdelingen ligger i en nabokommune, er denne kommune afdelingens beliggenhedskommune. Afdelingen skal anmeldes til denne beliggenhedskommune, som også skal yde PPR-betjening og sundhedspleje. Forældrekredsen kan også anmode beliggenhedskommunen om at udpege den tilsynsførende, ligesom det vil være beliggenhedskommunen, ministeriet kan anmode om at føre skærpet tilsyn med afdelingen. Beliggenhedskommunen kan også yde tilskud til skolen jævnfør friskolelovens bestemmelser. 

Mulighed for klubtilbud fra 4. klasse
Forslaget, der skal give en friskole mulighed for at oprette et klubtilbud fra 4. klasse, er en KAN-bestemmelse.

Det er nemlig ikke givet, at det er muligt at oprette et klubtilbud, selvom skolen ønsker det. Klubtilbuddet skal nemlig oprettes i medfør af dagtilbudsloven, og muligheden for at oprette et klubtilbud er således baseret på, at skolen indgår en aftale med kommunen om at oprette tilbuddet. Kommunen er ikke forpligtet til at indgå en sådan aftale – det er op til kommunalbestyrelsen.

Udgifterne til driften af klubtilbuddet skal dækkes af forældrebetalingen og det kommunale tilskud. Der skal føres et særskilt regnskab for klub-ordningen, som skal indgå som en del af skolens samlede regnskab.

Skolens bestyrelse og daglige ledelse har også det ledelsesmæssige ansvar for klubben. Men det vil være kommunen, der har tilsyn med klubtilbuddet efter dagtilbudslovens regler. Tilsynet med, om klubtilbuddet opfylder friskolelovens krav om uafhængig og frihed- og folkestyre, vil indgå i et eventuelt tilsyn fra STUK.

Mulighed for administrative fællesskaber
Lovforslaget åbner mulighed for, at en fri grundskole kan indgå aftale med en anden fri grundskole om varetagelse af administrative opgaver efter vederlag. Skoler kan således finde sammen om fælles løsning af specifikke administrative opgaver. Det er et krav, at der foreligger en skriftlig aftale.

Vederlaget for opgaveløsningen må kun dække opgaveløsningen. Aftalen må således ikke indebære, at den ene skole økonomisk støtter den anden skole. Den skriftlige aftale vil indgå i ministeriets økonomiske tilsyn med skolerne. Det er en betingelse, at opgavevaretagelsen ikke må indebære myndighedsudøvelse på vegne af den anden skole.

Undervisningsministeriet kan fastsætte nærmere regler om betingelserne for at varetage administrative opgaver - herunder karakteren af opgaverne og omfanget. Det kunne fx være begrænsninger i forhold til opgaver angående elever, eller regler om, at opgavevaretagelsen ikke må indebære risiko for skolens uafhængighed.

Stramninger – styrket tilsyn og gennemsigtighed
Forslagets styrkelse af tilsynet retter sig hovedsageligt mod donationer. Hensigten er at gøre det mere gennemsigtigt, hvorfra skolen modtager gaver. De vigtigste punkter i forslaget er:

 • Forbud mod at modtage anonyme donationer – uanset størrelsen. Anonyme donationer skal returneres, og hvis dette ikke er muligt, skal donationen overføres til Undervisningsministeriet. Hvis donationen ikke afhentes i Undervisningsministeriet, tilfalder den statskassen.
 • Afvis eller forklar model for modtagelse af donationer: Hvis skolen modtager en donation på over 20.000 kr. eksklusive moms, skal skolen inden 30 dage efter modtagelsen udarbejde en skriftlig redegørelse for, at der er tilstrækkelig sikkerhed for, at skolen, ved modtagelsen, fortsat overholder uafhængighedskravet og frihed og folkestyre-kravet. Redegørelsen skal underskrives af bestyrelsen og offentliggøres på skolens hjemmeside.
 • Ved oprettelse af skoler efter den nye midlertidige godkendelsesordning: Ministeriet kan bestemme, at materiale vedrørende anmeldelsen skal indleveres ved personligt fremmøde; og at underskriften skal ske i forbindelse med det personlige fremmøde. 
 • Skoler oprettet efter den nye midlertidige godkendelsesordning: Bestyrelsesmedlemmer skal ved deres tiltræden underskrive en erklæring, som skal offentliggøres på skolens hjemmeside. Erklæringens indhold tager udgangspunkt i den erklæring, der skal udfyldes ved anmeldelsen af en ny skole.
 • Der indføres forbud mod at modtage donationer fra fysiske eller juridiske personer samt offentlige myndigheder fra lande uden for EU og EØS på over 20.000 kr. eksklusiv moms. Dog kan skolen søge undervisningsministeriet om tilladelse til at modtage sådanne donationer.

Hvis skolen ikke får godkendelse til at modtage donationen, skal denne returneres til afsenderen. Hvis donationen ikke kan returneres, skal den overføres til Undervisningsministeriet; og hvis donationen ikke er afhentet inden 6 måneder, tilfalder den statskassen.

 • Skoler, der ikke modtager statstilskud, bliver fremover omfattet af reglerne om modtagelse af donationer.
 • Ministeriet får udvidede beføjelser til at indsamle oplysninger om bestyrelsesmedlemmer i forbindelse med et tilsyn.
 • I forbindelse med et tilsyn kan ministeriet pålægge bestyrelsens medlemmer at underskrive en erklæring, hvor ”de forholder sig til en række udsagn om frihed og folkestyre-kravet og uafhængighedskravet m.v.”, som det hedder i lovbemærkningerne. Erklæringen skal offentliggøres på skolens hjemmeside. Ministeren kan fastsætte nærmere regler om erklæringen. Disse vil tage udgangspunkt i de erklæringer, der skal anvendes i forbindelse med den midlertidige ordning for oprettelse af nye skoler.

Høringen om lovforslaget, som udmønter  den politiske aftale, kan findes HER

Undervisningsministeriets nyhedsmeddelelse om den politiske aftale kan findes HER

Tilmeld dig nyhedsagenterne

Nyhedsagenter:


Ønsker du at redigere din nyhedsagent? Tryk her!
Tilmeld nyhedsbrev

FRISKOLERNE udgiver i alt tre nyhedsbreve, SkoleNyt, KursusNyt og InternationaltNyt. Ved at tilmelde dig accepterer du vores privatlivspolitik.


Ja, tak. Send mig følgende nyhedsbreve:

 

Hvad er du interesseret i?

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup - kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00, Fredag 9-12