fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Friskolerne vil blive berørt af flere forslag i regeringens lovprogram for folketingsåret 2017-2018

Oversigt over fremsatte lovforslag i Regeringens lovprogram for folketingsåret 2017-2018, der berører friskolerne.
Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus
Kategori Administrative nyheder
11.10.17

Undervisningsministeren har flere forslag som angår friskolerne med i Regeringens lovprogram, som blev fremlagt ved åbningen den 3. oktober. Men også andre ministre har forslag med, som får betydning for medlemsskolerne. Her følger en gennemgang af de vigtigste forslag.

Friskoleloven – Tilskudsmodel for inklusion
Som bebudet i forbindelse med finanslovsforslaget ønsker regeringen at erstatte den nuværende midlertidige ordning for tilskud til inklusion med en ny permanent tilskudsmodel for inklusion på de frie grundskoler. Modellen består af et tilskud, der er afhængigt af skolens størrelse målt på elevtal. Små skoler vil således modtage det fulde inklusionstilskud, mens større skoler modtager en mindre procentdel af inklusions-grundtilskuddet. Forslaget skal have virkning fra januar 2018.

Friskoleloven – fleksible rammer for visse tosprogede elever
Selvom friskoleloven giver mulighed for at skolerne kan få visiteret flygtningebørn til undervisning har i det praksis været meget få børn, der er blevet henvist til frie grundskoler. Med lovforslaget skal der gives bedre rammer ved at undervisningen visse tosprogede elever (= flygtningebørn) kan ske som enkeltintegrerede elever i almindelige klasser på skolerne. Forslaget fremsættes i november måned.

Friskoleloven – rammerne for tilsynet m.v.
I januar måned vil regeringen fremsætte lovforslag der skal ”styrke rammerne for tilsynet med de frie grundskolers overholdelse af frihed- og folkestyrekravet”, som det hedder i præsentationen af forslaget. Der er med andre ord lagt op til endnu en stramning. Blandt andet er det hensigten, at ændre den nuværende anmeldelsesordning af nye skoler, så der allerede ved oprettelsen skal ske en vurdering af personkredsen bag den nye skole.

Folkeskoleloven – Fælles Mål
Undervisningsministeren har allerede fremsat lovforslaget, der har til formål at lempe bindingsgraden i Fælles Mål. Lovforslaget medfører en mindre ændring i friskoleloven. Forslaget er omtalt særskilt i dette SkoleNyt.

Vejledningsloven – ændring af uddannelsesparathedsvurdering
Regeringen vil ændre uddannelsesparathedsvurderingen til erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser således den nuværende vurdering suppleres med en praksisfaglig dimension. Lovforslaget fremsættes i november måned.

Ferieloven
Den kommende ændring (/modernisering) af ferieloven har allerede været omtalt flere steder, blandt andet her i SkoleNyt, i forbindelse med Ferielovsudvalgets betænkning fra august måned. Lovforslaget fremsættes i næste måned og indeholder en overgang til samtidighedsferie – som står i modsætning til den ordning vi har nu med forskudt ferieår i forhold til ferieoptjeningsåret. 

I forbindelse med forslaget om en ny ferielov vil der blive fremsat forslag om følgelovgivning med konsekvensændringer af regler om feriedagpenge, ferieydelse og reglerne om ledighedsydelser under ferie. 

Persondata - databeskyttelsesloven
Lovforslaget, der skal erstatte den nugældende persondatalov fra 2000 og supplere reglerne i den generelle EU-forordning om databeskyttelse som får virkning fra den 25. maj 2018, fremsættes i denne måned. Indholdet af de nye regler er allerede kendt – blandt andet fra de kurser og den vejledning som Dansk Friskoleforening og de øvrige skoleforeninger har udsendt.

Som konsekvens af dels den generelle forordning og den nye databeskyttelseslov vil der blive foretaget konsekvensrettelser i en række love som henviser til persondataloven eller som indeholder bestemmelser om behandling af personoplysninger. Endvidere vil der ske ændringer i lov om massemediers informationsdatabaser.

Ligebehandling - handicappede
Børne- og socialministeren fremsætter i november måned forslag om forbud mod såvel direkte som indirekte forskelsbehandling på grund af handicap. Samtidigt indføres klageadgang til Ligebehandlingsnævnet.

Arbejdsmiljø – arbejdstilsynet
Arbejdstilsynets adgang til at føre samtaler med ansatte i forbindelse med det psykiske arbejdsmiljø har været drøftet i et udvalg, som er fremkommet med nogle anbefalinger, som vil indgå i et lovforslag der fremsættes i februar måned.

Sygedagpenge I
Regeringen vil gøre den nuværende midlertidige ordning om ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom til en permanent ordning. Forslaget forventes vedtaget inden jul idet den midlertidige ordning ophører 31. december 2017.

Sygedagpenge II
På baggrund af sager om arbejdsgivers ret til aktindsigt i sygedagpengesager fremsætter regeringen i januar måned et lovforslag der har til formål at begrænse arbejdsgivers aktindsigt til kun at omfatte relevante oplysninger. 

Tilmeld nyhedsbrev

FRISKOLERNE udgiver i alt tre nyhedsbreve, SkoleNyt, KursusNyt og InternationaltNyt. Ved at tilmelde dig accepterer du vores privatlivspolitik.


Ja, tak. Send mig følgende nyhedsbreve:

 

Hvad er du interesseret i?

Tilmeld dig nyhedsagenterne

Nyhedsagenter:


Ønsker du at redigere din nyhedsagent? Tryk her!
Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup - kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00, Fredag 9-12