fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Ny bekendtgørelse om godkendelse af nye skoler

Med en politisk aftale, den 7. november 2017, aftalte regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti at styrke tilsynet og samtidig indføre en ny godkendelsesordning for nyoprettede skoler
Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus
Kategori Administrative nyheder , Pædagogik og skoleliv
14.08.18

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har nu sendt to nye bekendtgørelser i høring tillige med et forslag om en ændring af vedtægtsbekendtgørelsen.

Godkendelsesordningen, som skal supplere den hidtidige anmeldelsesordning, blev vedtaget ved en ændring af friskoleloven den 2. maj 2018 og skal træde i kraft den 15. september 2018. Skoler, der er anmeldt mellem den 1. maj og den 15. august 2018, er omfattet af den nye ordning ifølge forslaget. Godkendelsesordningen er omfattet af solnedgangsklausulen og ophæves igen den 31. juli 2029.

Mens anmeldelsen af en ny skole udelukkende indeholder objektive og faktuelle forhold, indeholder den nye godkendelsesordning vurderinger på grundlag af knap så objektive og entydige oplysninger. Ifølge forslagene til ny bekendtgørelse skal STUK foretage sin vurdering af, hvorvidt den nye skole kan godkendes på grundlag af:

En oversigt over initiativkredsens medlemmer, samt medlemmerne af en eventuel skolekreds og øvrige personer, organisationer, foreninger m.v., der er involveret i skoleinitiativet. (Ved initiativkreds forstås de 10 personer, som spiller den vigtigste rolle ved initiativets gennemførelse).

Referat af stiftende møde og evt. efterfølgende møder.

Individuelle erklæringer fra initiativkredsens medlemmer (op til 10 personer) angående skolens uafhængighed, og at initiativet er baseret på at opfylde friskolelovens krav.

Initiativkredsens besvarelse af ni spørgsmål, der skal bruges til ”en samlet vurdering af skoleinitiativet”. Medlemmerne skal bl.a. svare på, hvordan man forholder sig til grundlæggende menneskerettigheder, hvorledes en konflikt mellem dansk lov og ret på den ene side og politiske/religiøse lærersætninger på den anden side anskues (bemærk: at der ikke blot tales om handlinger, men om noget teoretisk). Der skal også svares på, om aktuelle medlemmer af skolens ledelse eller forventede fremtidige medlemmer offentligt har ”udtrykt tilslutning til antidemokratisk aktiviteter”. Det fremgår dog ikke, hvad der konkret menes med ”antidemokratisk aktivitet”.

Ydermere skal der svares på, hvordan initiativkredsen anskuer kravet om at forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre - herunder at styrke elevernes demokratiske dannelse. Det fremgår ikke, hvad der forventes af besvarelserne med hensyn til omfang, argumentation, faglig dybde og bredde.  

Udover ovennævnte skal initiativkredsen indsende det materiale, som STUK finder relevant for at kunne vurdere, om skolen kan godkendes.

STUK´s afgørelse af, hvorvidt et skoleinitiativ kan godkendes, kan IKKE indbringes for Undervisningsministeren. Om initiativkredsen dermed er endeligt afskåret fra at klage over ministeriets afgørelse, fremgår ikke.

Ifølge høringen kommer godkendelsesbekendtgørelsen i to versioner; én for skoler, der ønsker statstilskud, og én lidt forenklet version for skoler, der ikke ønsker at modtage tilskud.

Udbyggelse af Vedtægtsbekendtgørelsens krav om formål
STUK vil også ændre kravet til beskrivelsen af skolens formål i vedtægterne. Dette skal ske ved at ændre Vedtægtsbekendtgørelsens § 5.

Den nuværende § 5 om Skolens formål lyder:

§ 5. Det skal fremgå af vedtægterne, at skolens formål er skoledrift i henhold til friskoleloven. Skolen kan herudover anføre sit værdigrundlag som en del af formålsbestemmelsen.

Dette skal efter forslaget ændres til:

§ 5. Det skal fremgår af vedtægterne, at skolens formål er skoledrift i henhold til friskoleloven, og at skolen efter sit formål og i hele sit virke skal forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene. Skolen kan herudover anføre sig værdigrundlag som en del af formålsbestemmelsen”.

Skoler, der er i gang med eller overvejer at ændre sine vedtægter i den kommende tid, skal være opmærksomme på, at den nye bestemmelse træder i kraft den 15. september. Derfor skal vedtægter, der træder i kraft efter denne dato, leve op til den nye bestemmelse.

Den gældende vedtægtsbekendtgørelse er fra den 8. oktober 2012 og indeholder de krav, en skoles vedtægter skal overholde. Det er bestyrelsens ansvar, at skolens vedtægter lever op til kravene. For at være gyldige skal vedtægterne være offentliggjort på skolens hjemmeside

Tilmeld dig nyhedsagenterne

Nyhedsagenter:


Ønsker du at redigere din nyhedsagent? Tryk her!
Tilmeld nyhedsbrev

FRISKOLERNE udgiver i alt tre nyhedsbreve, SkoleNyt, KursusNyt og InternationaltNyt. Ved at tilmelde dig accepterer du vores privatlivspolitik.


Ja, tak. Send mig følgende nyhedsbreve:

 

Hvad er du interesseret i?

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup - kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00, Fredag 9-12