fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Ny bekendtgørelse om optagelse på gymnasiale uddannelser i høring

Undervisningsministeriet er på vej med en ny optagelsesbekendtgørelse, som blandt andet fastsætter krav og procedurer for optagelse på de gymnasiale uddannelser.
Af: Michael Buch Kristensen og Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus
Kategori Administrative nyheder , Pædagogik og skoleliv
24.10.18

Det er planen, at den nye bekendtgørelse skal afløse den nuværende optagelsesbekendtgørelse allerede den 1. december i år.

Dansk Friskoleforening er i fuld gang med at udarbejde sit høringssvar. Hvis der er skoler, som har erfaringer eller problematikker, som er aktuelle i denne sammenhæng, hører vi meget gerne herom i denne uge, således at det kan indgå i arbejdet med foreningens høringssvar.

De prøvefri skoler har naturligvis interesse i, om der ændres på elevernes muligheder for at blive optaget på en gymnasial uddannelse efter 9. eller 10. klasse. Det korte svar er, at det også fremover vil være muligt for eleverne fra prøvefri skoler at blive optaget på en gymnasial uddannelse. Eleverne vil dog skulle aflægge en centralt stillet skriftlig optagelsesprøve og deltage i en efterfølgende samtale.

Optagelsesproceduren
Det er hensigten, at der ikke skal gøres forskel på eleverne i forhold til, om eleven har et retskrav på optagelse på den gymnasiale uddannelse, eller om eleven skal til optagelsesprøve og efterfølgende samtale. 

Optagelsen vil med den nye bekendtgørelse ske i to faser:

  • Pladsreservation, hvor de gymnasiale uddannelsesinstitutioner reserverer plads til de elever, der ønsker at gå på uddannelsen/skolen. De gymnasiale institutioner skal allerede i foråret reservere plads til de ansøgere, som de efterfølgende skal optage. Optagelsen vil ske under forudsætning af, at ansøgeren opfylder adgangsforudsætningerne.

  • Endelig optagelse kan først ske, når den endelige vurdering af, om adgangsforudsætningerne er opfyldt, kan foretages. Det vil i praksis sige efter aflæggelsen af folkeskolens afgangsprøve og/eller efter en optagelsesprøve og samtale.

Eleverne vil så tidligt i forløbet som muligt få besked om, på hvilken gymnasieskole de vil blive optaget under forudsætning af, at de opfylder adgangsforudsætningerne. Endelig besked om optagelsen vil eleverne dog først få, når afgangsprøve eller optagelsesprøve og samtale er afholdt.

Optagelsesprøvernes tidsmæssige placering
Tidspunktet for afholdelsen af optagelsesprøver har naturligvis særlig interesse for de prøvefri skoler. Ifølge udkastet til bekendtgørelsen vil der blive afholdt to optagelsesprøver og en sygeprøve:

  • Der afholdes en tidlig optagelsesprøve medio juni for ansøgere, der med sikkerhed skal aflægge optagelsesprøve, hvilket blandt andet er ansøgere fra prøvefri skoler. Den tidlige prøve vil også være aktuel for elever med en negativ uddannelsesparathedsvurdering eller for de elever, som på anden vis ikke har retskrav på optagelse.

  • For øvrige ansøgere afholdes en sen optagelsesprøve i begyndelsen af august. Denne prøve retter sig først og fremmest mod elever, der ikke har bestået folkeskolens afgangsprøve. Den sene prøve vil også kunne anvendes som sygeprøve for elever, der var forhindret i at deltage i den første optagelsesprøve og som andet forsøg for elever, der ikke er blevet vurderet optagelsesberettigede ved første optagelsesprøve og –samtale.

  • Endelig fremgår det af ministeriets følgebrev til høringen, at der afholdes en sygeprøve i midten af august.

Ministeriet forventer, at denne plan sikrer, at så godt som alle ansøgere vil kunne få besked om optagelse på den ansøgte gymnasiale uddannelse omkring sommerferiens start. På den måde skulle det også være muligt for afviste ansøgere, at de kan søge optagelse på en erhvervsuddannelse, og at de kan nå at aflægge den optagelsesprøve, der eventuelt vil blive krævet i den forbindelse.

Kravene til sprogfag i grundskolen
Flere skoler har henvendt sig til Friskolernes Hus, fordi de er blevet mødt med en påstand om, at det er et krav for optagelse på en gymnasial uddannelse, at eleverne har modtaget undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse. Nogle skoler henviser til, at de har fået samme indtryk, når de har læst på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Der er tale om en påstand – og den er forkert. Friskolernes Hus har gjort Undervisningsministeriet opmærksom på, at det er uheldigt, at skolerne, via ministeriets hjemmeside, får et ufuldstændigt indtryk af reglerne.

Optagelseskravene til de gymnasiale uddannelser fremgår af loven om de gymnasiale uddannelser, § 7, § 8, § 9 og § 10. Tillige fremgår kravene af den nuværende optagelsesbekendtgørelse, men kravene udgår af den nye bekendtgørelse, som er omtalt ovenfor.

Af de nævnte paragraffers stk. 1 punkt 3 fremgår det, at det er et krav, at:

”Ansøgeren har modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse i folkeskolen eller prøveforberedende undervisning, der står mål hermed.”

Der er således tale om et ”stå-mål-med” krav, som vi kender som et af friskolelovens helt grundlæggende principper – og dermed ikke noget krav om, at fremmedsprogsundervisningen skal være givet på bestemte klassetrin. Kravet om bestemte klassetrin er alene gældende i folkeskolen.

Spørgsmålet om, hvorvidt sprogundervisningen lever op til kravene – det vil sige, at undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen – er naturligvis skolelederens ansvar. Det skal ikke kontrolleres eller redegøres for særskilt, men sprogundervisningen er naturligvis underkastet det samme tilsyn som skolens øvrige undervisning.

LINKtil høringen over ny optagelsesbekendtgørelse

LINKtil lov om de gymnasiale uddannelser

Tilmeld dig nyhedsagenterne

Nyhedsagenter:


Ønsker du at redigere din nyhedsagent? Tryk her!
Tilmeld nyhedsbrev

FRISKOLERNE udgiver i alt tre nyhedsbreve, SkoleNyt, KursusNyt og InternationaltNyt. Ved at tilmelde dig accepterer du vores privatlivspolitik.


Ja, tak. Send mig følgende nyhedsbreve:

 

Hvad er du interesseret i?

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup - kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00, Fredag 9-12