fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Status på økonomi, tilskud og overenskomster

Efteråret er budgettid på mange skoler. Derfor følger her en status på områder, der har relevans for skolernes økonomi.
Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus
Kategori Administrative nyheder
07.11.18

På baggrund af forslaget til finansloven for det kommende år, er skolernes indtægter nogenlunde kendt. Folketinget planlægger, at tredjebehandlingen, og dermed vedtagelsen af finansloven, sker den 20. december. Ved beregning af den enkelte skoles indtægter skal der tages højde for udviklingen i elevtallet, ligesom reguleringer af skolepengene og forældrebetalingen er vigtige faktorer.

Udgifterne afhænger blandt andet af løn- og prisstigningerne fra 2018 til 2019. I sine forudsætninger for finansloven regner Finansministeriet med, at lønningerne stiger 2 %, mens forbrugerpriserne stiger med 1,6 %. De generelle løn- og prisstigninger forventes dermed at stige med 1,8 %. Disse forventede stigninger kan bruges til generelle estimeringer af næste års udgifter.

Lønudgifter
Lønudgifterne kan dog beregnes mere præcist, når man tager udgangspunkt i de aktuelle lønninger og fremskriver dem med de aftalte lønstigninger og andre reguleringer. I den forbindelse er følgende værd at notere sig:

  • 1. januar 2019 træder den nye lederaftale i kraft. Aftalen medfører ikke i sig selv lønstigninger, men den kan give anledning til, at der på nogle skoler skal forhandles om aflønningen af øverste leder og mellemledere.
  • 1. april 2019: Lønforhøjelse bestående af en generel lønforhøjelse på 1,30 % (i forhold til lønnen pr. 31. marts 2018) samt tillæg i kraft af reguleringsordningen.

Det skønnes, at effekten af reguleringsordningen vil være en stigning på 0,02 %. Henholder man sig til skønnet, vil lønstigningen blive 1,32 %. Friskolernes Hus udsender en ny løntabel, så snart den nye reguleringsprocent er kendt.

  • 1. oktober 2019: Lønforhøjelse på 0,86 % i forhold til lønnen pr. 31. marts 2018. Friskolernes Hus udsender ny løntabel.

Lønstigninger for pædagogisk personale: Pædagogerne omplaceres, idet lønningerne forhøjes med 2 skalatrin (dog ikke for lukkede grupper). Samtidig bortfalder tillægget på 2 x 2.000 kr. årligt, som blev aftalt ved OK-2015. Afdelingslederne får et tillæg på 2.500 kr. årligt (i niveau 31. marts 2012), men deres indplacering på skalatrin ændres ikke. Pædagogstuderende får en mindre lønstigning.

Overenskomsterne er på vej
Tiden, fra overenskomstforhandlingerne afsluttes, og indtil de nye overenskomsttekster udsendes, er et limbo, hvor vi kan mangle svar på spørgsmål, som er vigtige for skolerne og de ansatte. I Dansk Friskoleforening gør vi, i samarbejde med de andre skoleforeninger, hvad vi kan for at få teksterne ud så hurtigt som muligt. Aktuelt er status på de forskellige områder således:

  • Lærere og børnehaveklasseledere: Moderniseringsstyrelsen er ikke færdig med den nye organisationsaftale. Sammen med en opdateret ferieaftale spiller reglerne for afholdelse af ferie en central rolle i denne forbindelse. Dette skyldes, at den nye ferielov har betydning for planlægningen af skoleåret 2019/20 og for skolens økonomiske dispositioner i de kommende år.

Når cirkulæret udsendes, vil der snarest muligt herefter blive udsendt en OK-håndbog for området.

  • Ledere: Moderniseringsstyrelsen er ikke færdig med den nye organisationsaftale for lederne. Aftalen har virkning fra 1. januar 2019, hvor lederne får deres egen aftale og derfor ikke længere vil være omfattet af aftalen for lærere og børnehaveklasseledere.

Dansk Friskoleforeningen er, i samarbejde med Frie Skolers Ledere og de øvrige skoleforeninger, i fuld gang med at forberede overgangen til den nye aftale. Vi udsender relevant information og værktøj, når cirkulæret om aftalen udstedes. Der vil også blive udarbejdet en OK-håndbog for lederområdet.

I drøftelserne mellem foreningerne indgår også overvejelser omkring, hvordan man kan forholde sig, såfremt den nye organisationsaftale ikke udsendes inden udgangen af december.

  • Pædagogisk personale (BUPL-overenskomsten): OK-håndbogen er i korrektur-fasen og vil derfor snart udkomme. Håndbogen udsendes til skoler, der har tilsluttet sig overenskomsten, og vil desuden blive offentliggjort på hjemmesiden.
  • Teknisk personale – pedel, rengøring, køkken (3F-overenskomsten): OK-håndbogen er i korrektur-fasen og vil derfor snart udkomme. Håndbogen udsendes til skoler, der har tilsluttet sig overenskomsten, og vil desuden blive offentliggjort på hjemmesiden.
  • Administrativt personale (HK-overenskomsten): Forhandlingerne om en ny overenskomst for administrative medarbejdere, der kan tilbydes til alle medlemsskoler, har været sat på pause i nogle måneder. Forhandlingerne genoptages nu med forventning om, at en overenskomst vil kunne træde i kraft i 2019.

(Den lukkede gruppe af skoler, der er omfattet af Lilleskolernes overenskomst med HK, fortsætter under den hidtidige overenskomst frem til, at den nye træder i kraft. På dette tidspunkt vil der ske en overførsel. For den lukkede gruppe kom der en mindre lønstigning med virkning fra 1. oktober 2018). 

Tilmeld dig nyhedsagenterne

Nyhedsagenter:


Ønsker du at redigere din nyhedsagent? Tryk her!
Tilmeld nyhedsbrev

FRISKOLERNE udgiver i alt tre nyhedsbreve, SkoleNyt, KursusNyt og InternationaltNyt. Ved at tilmelde dig accepterer du vores privatlivspolitik.


Ja, tak. Send mig følgende nyhedsbreve:

 

Hvad er du interesseret i?

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup - kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00, Fredag 9-12