fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Tilsynet med frihed- og folkestyre - nyt udviklingsområde i STUK´s tilsynsplan 2017-2018

Med tilsynsplanen for 2017-2018 kan man se, hvilke spørgsmål Undervisnings- ministeriets Styrelse for Undervisning og Kvalitet, STUK, i 2017-2018 lægge særlig vægt på i sit tilsyn.
Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolerens Hus
Kategori Administrative nyheder
04.05.17

Tilsynsplanen for det kommende år viser, hvilke spørgsmål Undervisningsministeriets Styrelse for Undervisning og Kvalitet, STUK, vil lægge særlig vægt på i tilsynsindsatsen det kommende år.

STUK opdeler sit tilsynsarbejde i tre spor:

  • Risikobaserede tilsyn, hvor man på grundlag af nogle få faktuelle indikatorer screener (alle) skoler og udtager de skoler, der 'klarer sig dårligst' ud til nærmere tilsyn. 
  • Tematisk tilsyn, hvor der fokuseres på specifikke emner, som er ministeriets særlige interesse for tiden.
  • Enkeltsags-tilsyn, hvor tilsynsindsatsen angår en enkelt skole, hvor der af en eller anden grund er rejst en bekymring om, hvorvidt skolen overholder reglerne.        

Tilsyn med frihed og folkestyre baseret på risikofaktorer?  

STUK er i gang at opstille en model, så tilsynet med frihed og folkestyre kan gennemføres som et risikobaseret tilsyn omfattende alle skoler. På grundlag af nogle indikatorer og/eller data vil man forsøge, at identificere skoler som potentielt har udfordringer med at efterleve kravet.  

Tilsyn med ”frihed og folkestyrekravet” handler om tilsynet med ”om skolerne forbereder eleverne til leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikler og styrker elevernes demokratiske dannelse og kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene”.  

Udviklingen af den nye model er igangsat i henhold til den politiske aftale af 18. marts 2016 om ændringer af tilsynsbestemmelserne m.m., og modellen vil blive forelagt aftalekredsen inden sommerferien. Der foreligger ikke noget om, hvornår et nyt risikobaseret tilsyn eventuelt kan iværksættes.

Hvert år modtager et mindre antal skoler henvendelse fra STUK på baggrund af risikobaseret tilsyn i form af en screening af alle skoler, hvor man ser på: resultater fra 9. klasseprøverne, elevernes overgang til ungdomsuddannelse og skolernes ”løfteevne”.

Skoler, der over flere år 'falder igennem' på en eller flere af de tre indikatorer, bliver underkastet tilsyn med fokus på stå-mål-med kravet, og selvfølgelig også med henblik på frihed og folkestyrekravet.

I 2016 blev der udtaget 5 skoler i dette tilsyn, hvor skolen lå lavest med hensyn til karaktergennemsnit, overgangsfrekvens eller løfteevne. Skolerne bliver bedt om at indsende en redegørelse og styrelsen forventer at tage på tilsynsbesøg på ca. halvdelen af de 5 udtagne skoler.

 

Tematisk tilsyn på fem områder i 2017-2018

I tilsynsplanen for 2017-2018 har STUK besluttet at fokusere på fem temaer:  

1) Tilsyn med frihed og folkestyre kravet
Tilsynet er iværksat og omfatter 10 skoler, som er udtaget specifikt til dette tilsyn. De 10 skoler er blevet kontaktet af STUK. I hele 2017 vil frihed og folkestyrekravet i øvrigt være et fokuspunkt ved de øvrige tilsynsindsatser – altså udover tilsynsrunden med de 10 skoler.

2) Skoler uden prøver – særligt fokus på IT i undervisningen
Tilsynet vil omfatte 5 ud af de 31 frie grundskoler, som ikke tilbyder 9. klasseprøverne. Der vil være et særligt fokus på, hvordan skolerne anvender IT i undervisningen og om skolerne på dette område lever op til stå-mål-med kravet. Derudover vil tilsynet rette sig mod skolens evalueringer af elevernes faglige progression og skolernes beskrivelser af mål og under undervisningsplaner.

Med hensyn til IT i undervisningen gør et særligt forhold gør sig gældende ved skoler, der er tilbageholdende med at anvende IT ud fra skolens værdisæt og pædagogiske principper, fx Steinerskolerne, hvilket set med Dansk Friskoleforening´s øjne, kræver særlig respekt og opmærksomhed.  Tilsynet er planlagt gennemført i 2. og 3. kvartal 2017.

3) Tilsyn med undervisning af tosprogede elever
STUK´s plan er at føre tilsyn med den nye ordning, hvor skolen kan indgå aftale med en kommune om at undervise elever med flygtningebaggrund. Spørgsmålet er imidlertid om der er nogen undervisningsaktivitet at føre tilsyn med? Lovændringen er nemlig aldrig kommet til at virke efter hensigten. Ministeren har da også meddelt, at der vil komme forslag om en lovændring på området. Dette tilsyn er planlagt gennemført i 2. og 4. kvartal.

4) Tilsyn med skoler med specialundervisningsprofil
Halvdelen af de 8 skoler, der pr. 1. oktober 2016 er certificeret som skoler med en særlig specialundervisningsprofil, vil ved en stikprøve blive udtaget til et tilsyn, der fokuserer på om kvaliteten af undervisningen opfylder stå-mål-med kravet. Tilsynet er henlagt til 4. kvartal 2017.

5) Hjemmesidetilsyn
Dette tilsyn gennemføres i 3. og 4. kvartal 2017, som en opfølgning på STUK´s vejledningsindsats og tilbuddet om at skolerne kan foretage selvindberetning af skolens egen kvalitetssikring af sin hjemmeside.

Se mere om selvindberetning og kvalitetssikring
Vejledning om hjemmesiders indhold

I 2018 vil det tematiske tilsyn blandt andet rette sig mod skoler uden prøve i historie og mod skoler med specialundervisningsprofil, samt med nye skoler (skoler oprettet inden for de seneste fem år).    

 

Andre tilsynsområder

Det økonomiske tilsyn er ganske omfattende og er næsten udelukkende baseret på de data som ministeriet har til rådighed fra skolernes indberetninger, årsrapporter og revisionsprotokollater. Tilsynet omfatter skolernes økonomi, drift og anvendelse af tilskud og sigter på flere forhold:

 

  • understøtte effektiv og bæredygtig drift 
  • sikre overholdelse af regler og retningslinjer 
  • sikre at skolerne tager økonomiske hensyn 
  • varetage statens kreditorinteresse, hvis skolen er lukningstruet. 

Tilsynet gennemføres i 2017 dels ved screeninger af data om likviditetsgrad, soliditetsgrad, aktivitetsudvikling og belåningsgrad, dels ved en analyse og vurdering af blandt andet revisorforbehold, revisors kritiske bemærkninger, som skolens bestyrelse ikke har taget stilling til.    

Revisorkvalitet undersøges dels i tilknytning til STUK´s sagsbehandling, hvor man systematisk indsamler viden om revisors rapportering, dels ved nogle tematiske undersøgelser, hvor der udtages et antal revisorer til kontrol.  

Bestyrelsestjeklisten blev indført med virkning for regnskabsåret 2016. Listen præciserer hvad bestyrelsen står inde for med sin påtegning af årsrapporten. I forbindelse med behandlingen af årsrapporterne for 2017 vil STUK følge op på bestyrelsernes besvarelse af tjeklisten.  

Specialundervisningsaktiviteter. Den nye taxameterbaserede tilskudsmodel for specialundervisning, som blev indført fra 1. august 2016 vil i 2017 blive underkastet et tilsyn, dels for at tjekke om den krævede dokumentation er til stede på skolerne, dels for at STUK kan få indblik i støttebehovet hos de elever, der indberettes som specialundervisningselever. Tilsynet gennemføres i 1. og 2. kvartal 2017, og sker ved at STUK udtager et antal skoler, som vil blive bedt om at indsende udtalelse fra PPR samt de udarbejdede planer for specialundervisningen.  

Vedtægter, fører STUK tilsyn med ved stikprøvevis gennemgang af skolers hjemmesider og løbende, når styrelsen modtager henvendelser eller på anden måde bliver opmærksom på at der muligvis kan være problemer med en vedtægts indhold og/eller offentliggørelse på skolens hjemmeside.  

Nyoprettede private gymnasier vil ifølge tilsynsplanen få tilsynsbesøg indenfor de første måneder, dels for at tilse om reglerne om økonomiske og administrative forhold overholdes, dels for at se om den faglige kvalitet af undervisningen er i orden og dels for at se om skolen lever op til frihed og folkestyrekravet.      

Tilsyn med 2500 institutioner  
STUK fører tilsyn med knap 1.200 selvejende uddannelsesinstitutioner, herunder det frie område med ca. 870 frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler, som tilsammen modtog ca. 9,2 milliarder kroner i tilskud i 2015.  

STUK fører i tæt samarbejde med kommunerne også tilsyn med udviklingen på de knap 1.300 folkeskoler i landet.  

Tilsynsopgaverne omfatter et fagligt og pædagogisk tilsyn, et institutionelt tilsyn, et økonomisk tilsyn, tilsyn med støtteområdet samt nogle mindre tilsynsområder, som fx skolernes hjemmesider.  

Med så mange institutioner og så mange tilsynsopgaver gemmer der sig selvfølgelig mange interessante detaljer i STUK´s tilsynsplan. De tematiske tilsyn, som er omtalt ovenfor, giver et indtryk af, hvor ministeriets opmærksomhed aktuelt er rettet hen - og måske også af hvilke grunde. Men friskoler oplever af og til også noget til de andre tilsynsaktiviteter, herunder ikke mindst de økonomiske, som STUK står for.    

Læs hele STUK´s tilsynsplan for 2017 – 2018

Tilmeld nyhedsbrev

FRISKOLERNE udgiver i alt tre nyhedsbreve, SkoleNyt, KursusNyt og InternationaltNyt. Ved at tilmelde dig accepterer du vores privatlivspolitik.


Ja, tak. Send mig følgende nyhedsbreve:

 

Hvad er du interesseret i?

Tilmeld dig nyhedsagenterne

Nyhedsagenter:


Ønsker du at redigere din nyhedsagent? Tryk her!
Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup - kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00, Fredag 9-12