fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

CFU-forliget for overenskomstperioden 2018-2021

(1. maj 2018)
CFU-forliget mellem staten og Centralorganisationernes Fællesudvalg, som blev indgået i Forligsinstitutionen i lørdags er nu offentliggjort.

Hovedpunkterne gennemgås her.

CFU-forliget mellem staten og Centralorganisationernes Fællesudvalg, som blev indgået i Forligsinstitutionen i lørdags er nu offentliggjort. Hovedpunkterne gennemgås her. 

Den økonomiske ramme

                    Hvad

 Tidspunkt

Generel

lønstigning

Regulerings-

ordningen

Rest-

stigning

Pulje og andre formål

I alt

OK 18

1. april        2018

0,80 %

0,33 %

0,50 %

 

1,63 %

1. oktober  2018

0,50 %

 

 

0,53 %

1,03 %

1. april        2019

1,30 %

0,02 %

0,50 %

 

1,82 %

1. oktober  2019

0,86 %

 

 

 

0,86 %

1. april        2020

1,46 %

0,02 %

0,50 %

 

1,98 %

1. februar   2021

0,68 %

0,10 %

 

 

0,78 %

I alt

5,60 %

0,47 %

1,50 %

0,53 %

8,10 %

 

Forklaringer:

 • Generel lønstigning: De generelle lønstigninger er faste procentuelle stigninger som udregnes på grundlag af den samlede faste løn pr. 31. marts 2018.

  Lønstigningen udmøntes ved at forhøje procentreguleringen.

 • Reguleringsordningen: Formålet med reguleringsordningen er at sikre at de statslige lønninger forhøjes når lønningerne på det private arbejdsmarked stiger. Forhøjelsen beregnes på grundlag af tal fra Danmarks Statistik, og der udmøntes 80 % af den konstaterede lønstigning på det private arbejdsmarked.

  Reguleringsordningen udmøntes ved at forhøje procentreguleringen. Reguleringsordningen beregnes fire gange i overenskomstperioden.

 • Reststigning: Reststigningen er en skønsmæssig værdi, som indgår opgørelsen af den samlede økonomiske ramme; men den udmøntes ikke i lønstigninger i løntabellerne. Reststigningen består af lokal løndannelse, anciennitetsbaserede stigninger samt strukturelle faktorer.

 • Pulje og andre formål: Der er i alt 0,53 % til særlige formål. Så vidt vi erfarer, er 0,23 % afsat til organisationspuljer, mens 0.30% er afsat til andre formål.

  Organisationspuljerne anvendes til de specielle krav på de enkelte organisationers områder, som fx organisationsaftalen for lærere, ledere og børnehaveklasseledere.

  Forhandlingerne om organisationspuljerne skal være afsluttet senest 18. maj (og ikke 11. maj, som vi fejlagtigt skrev i vores orientering søndag den 29. april). Hvis der ikke opnås enighed om anvendelsen af puljemidlerne på de frie grundskolers område, vil de blive udmøntet som generelle lønforbedringer for lærere, ledere og børnehaveklasseledere.

 • Procentreguleringen: Procentreguleringen er en procentsats som anvendes til at beregne den aktuelle løn, på grundlag af basissatserne, som er aftalt i niveau 31. marts 2012. Den aktuelle løn beregnes ved at forhøje basissatserne med den aktuelle procentreguleringen.

  I overenskomstperioden vil procentreguleringen blive ajourført 6 gange. Fire gange (1/4-18, 1/4-19, 1/4-20 og 1/2-21) vil reguleringen bestå af en sammenlægning af den generelle lønstigning og reguleringsordningen. To gange (1/10-18 og 1/10-19) vil procentreguleringen alene bestå af den aftalte generelle lønstigning.

  Der udsendes nye løntabeller når procentreguleringen ændres.

Lærernes arbejdstid
De hidtidige arbejdstidsregler videreføres. Moderniseringsstyrelsen og LC er enige om at optage forhandlinger om arbejdstid ved overenskomstforhandlingerne i 2021. Udgangspunktet for forhandlingerne vil være resultatet af forhandlingerne om lærernes arbejdstid på det kommunale område. 

Dog har man i CFU-forliget aftalt, at parterne er forpligtet til at forhandle sådanne tilpasninger som måtte være nødvendige af hensyn til særlige forhold i den enkelte skoleform. Samtidigt er forhandlingsparterne opmærksomme på, ”at der vidt muligt bør aftales ensartede arbejdstidsregler for alle Lov 409-områderne i staten”.

Øvrige emner
CFU-forliget afhandler mange forskellige spørgsmål. Udover løn og arbejdstid kan nedenstående have interesse for frie grundskoler: 

Ferie og særlige feriedage
Der vil blive indgået en ny ferieaftale med tilhørende vejledning med henblik på at implementere den nye ferielov.

Med hensyn til de særlige feriedage, har parterne aftalt, at disse videreføres efter de nugældende regler. 

Gruppelivsordningen (nr. 85034): 
Dækninger i gruppelivsordningen forhøjes – uden at det medfører højere præmier. Det skyldes, at de forbedrede dækninger kan finansieres af bonusmidler i ordningen.

 •  Forsikringssummen ved kritisk sygdom forhøjes fra 100.000 kr. til 150.000 kr. med virkning for dækningsberettigede sygdomme diagnosticeret den 1. april 2018 eller senere.
 • Forsikringssummen ved død forhøjes fra 370.000 kr. til 425.000 kr. med virkning fra 1. april 2018.
 • Endvidere bortfalder kravet om at timelønnede skal have mindst 15 ugentlige timer i gennemsnit for at være omfattet.

Plustid forenkles
Reglerne om plustid forenkles. Kravet om, at der skal indgås en iværksættelsesaftale mellem skolen og tillidsrepræsentanten inden der kan indgås aftale om plustid mellem den enkelte medarbejder og skolen, bortfalder.

Tjenestefri af familiemæssige årsager:
Der indsættes en ny bestemmelse i cirkulæret om tjenestefrihed af familiemæssige årsager, der giver en ansat ret til fravær, hvis pågældende ansættes af kommunen efter § 118 i serviceloven til at passe en nærtstående, der har nedsat funktionsevne eller lider af en kroniske eller langvarig uhelbredelig lidelser. 

Skolen skal ikke betale løn og pension i perioden, ligesom den heller ikke indgår i lønancienniteten.

Endvidere præciseres at forældres ret til frihed til hospitalsindlæggelse sammen med et barn også gælder hvis behandling i hjemmet eller ambulant behandling træder i stedet for hospitalsindlæggelsen.

Kompetenceudvikling:
Den nuværende indsats på kompetenceområdet omlægges således at ”parterne vil fokusere midlerne i den partsfælles kompetenceindsats ved at samle midlerne i en fond der har fokus på individuel kompetencegivende kompetenceudvikling”. 

Det betyder at den nuværende kompetencefond overføres til en ny karriere- og kompetencefond som vil indeholde 172 millioner kroner i overenskomstperioden. Administrationen af kompetencemidlerne skal fortsat varetages af Kompetencesekretariatet, som dog vil blive tilpasset de nye opgaver.

Jubilæumsgratiale
Parterne vil i overenskomstperioden afdække om reglerne for opgørelse af jubilæumsanciennitet kan forenkles. 

Organisationsforhandlinger og endelig godkendelse
Organisationsforhandlingerne om anvendelsen af puljemidlerne skal, som nævnt, være afsluttet senest den 18. maj.
Forhandlingerne på de frie grundskolers område føres mellem LC og Moderniseringsstyrelsen og almindeligvis medvirker FSL som bisidder for LC og skoleforeningerne medvirker som bisiddere for Moderniseringsstyrelsen.

Den 4. juni skal parterne – de faglige organisationer og staten – give hinanden tilbagemelding om deres stillingtagen til forhandlingsresultatet.

Såfremt parterne ikke godkender aftalerne den 4. juni vil eventuelle arbejdsstandsninger kunne iværksættes ved døgnets begyndelse den 11. juni. 

LINK til CFU-forliget og til Rammen for CFU forliget

Tilmeld nyhedsbrev

FRISKOLERNE udgiver i alt tre nyhedsbreve, SkoleNyt, KursusNyt og InternationaltNyt. Ved at tilmelde dig accepterer du vores privatlivspolitik.


Ja, tak. Send mig følgende nyhedsbreve:

 

Hvad er du interesseret i?

Tilmeld dig nyhedsagenterne

Nyhedsagenter:


Ønsker du at redigere din nyhedsagent? Tryk her!
Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup - kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00, Fredag 9-12