fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Ny HK-overenskomst klar den 1. april 2019

Den 1. april træder en ny overenskomst for kontorpersonale ansat ved frie grundskoler i kraft.
Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus
Kategori Administrative nyheder
05.03.19

Overenskomsten er en såkaldt ”tilslutningsoverenskomst”, hvilket betyder, at den kun gælder, når skolen har besluttet at tilslutte sig overenskomsten. Det sker ved at indsende en tilslutningsfuldmagt til FRISKOLERNE. Tilslutningen kan ske nu eller på et senere tidspunkt. Dette princip kendes i forvejen fra BUPL-overenskomsten og 3F-overenskomsten.

FRISKOLERNE og Aftaleenheden
Med indgåelsen af den nye overenskomst kan FRISKOLERNE nu tilbyde sine medlemmer ordnede arbejdsforhold for alle personalegrupper. Hvad angår lærere, børnehaveklasseledere og skoleledere skal skolerne følge en obligatorisk statslig overenskomst; men for pædagoger, administrativt personale og pedeller, rengøringsassistenter m.fl. beror overenskomstdækningen på, at skolen har tilsluttet sig den relevante overenskomst. Disse overenskomster er indgået mellem Aftaleenheden og den relevante faglige organisation. FRISKOLERNE er med i Aftaleenheden, som er skoleforeningernes fælles forhandlingsorganisation for disse overenskomstområder.

Overenskomsten for kontorpersonalet er indgået mellem HK/Privat og Aftaleenheden og er kommet i hus efter forhandlinger hen over det seneste år. Eftersom der er tale om et nyt område for Aftaleenheden, er det naturligt, at det har taget noget tid.

Overenskomstteksten samt ansættelsesbevis og tilslutningsblanket er for tiden i korrekturfasen og vil foreligge senere på måneden.

Hovedpunkter i overenskomsten
Arbejdstid: Arbejdstiden opgøres over en normperiode, som følger skoleåret (med mindre andet er aftalt) og opgøres ud fra 7,4 timer pr. arbejdsdag.

Løn: Medarbejderen indplaceres i et lønforløb på baggrund af stillingens indhold. I overenskomsten har lønforløbene fået nogle vejledende betegnelser. Skolen kan selvfølgelig frit, og uafhængigt af det aftalte lønforløb, give medarbejderen den stillingsbetegnelse, man foretrækker. Lønforløbene anvender statens skalatrin:

Kontormedarbejder: 9, 10, 11, 12, 13 og 14

Kontorassistent: 16, 18, 20, 22, 24 og 26

Kontorfuldmægtig: 27, 29, 21 og 33

Forretningsfører: 34, 36, 40, 42 og 43

Alle trin er 2-årige. Oprykning fra et forløb til et højere forløb kan kun ske i forbindelse med, at stillingens indhold ændres/omvurderes.

Der optjenes fuld lønanciennitet ved beskæftigelse på 15/37 eller derover. Under 15/37 optjenes lønanciennitet forholdsmæssig.

Pension: Pensionsbidraget er aftalt til 15%. Det er en forudsætning, at der er tale om mindst 8 timers ugentlig beskæftigelse. Som udgangspunkt indbetales pensionsbidraget til Pension for Funktionærer.

Ansættelsesformer: Månedslønnede timelønnede eller tidsbegrænset ansættelse.

Elever: Overenskomsten indeholder også bestemmelser for ansættelsen af kontorelever.

Ferie, tjenestefrihed, sygdom, barsel, tjenestefri af familiemæssige årsager: På disse områder følges samme regelsæt, som i forvejen kendes fra lærerområdet.

Opsigelse:  Funktionærlovens varsler anvendes.

Tvistløsning: Overenskomsten indeholder regler om, hvordan eventuelle uenigheder løses – såvel i konkrete ansættelsessager som i forståelsen af overenskomstens bestemmelser. 

Særligt for skoler, som har tiltrådt en eksisterende overenskomst med HK
Skoler, der allerede er tilsluttet overenskomsten mellem HK/Privat og Lilleskolernes Sammenslutning, overføres til den nye overenskomst, idet der foretages en individuel tilpasning, som sikrer, at den ansatte ikke stilles ringere end hidtil. Ved denne tilpasning sikres blandt andet, at medarbejderne bevarer hidtidige løn- og pensionsvilkår. Tilpasningen er aftalt mellem HK/Privat og FRISKOLERNE på vegne af Lilleskolerne. De tilsluttede skoler vil få tilsendt detaljeret materiale med henblik på tilpasningen.

For skoler, der måtte være tilsluttet en aftale med HK, vil der skulle gennemføres individuelle tilpasningsforhandlinger. Disse skoler kan kontakte Friskolernes Hus, såfremt der er behov for assistance.

I Friskolernes Hus er vi også klar til at rådgive og hjælpe andre skoler, der ønsker at tilslutte sig den nye overenskomst.

Yderligere information følger, når overenskomsten er klar til udsendelse.

Tilmeld dig nyhedsagenterne

Nyhedsagenter:


Ønsker du at redigere din nyhedsagent? Tryk her!
Tilmeld nyhedsbrev

FRISKOLERNE udgiver i alt tre nyhedsbreve, SkoleNyt, KursusNyt og InternationaltNyt. Ved at tilmelde dig accepterer du vores privatlivspolitik.


Ja, tak. Send mig følgende nyhedsbreve:

 

Hvad er du interesseret i?

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup - kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00, Fredag 9-12