fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

OK 2018: Krav udtaget på lærerområdet

Kravudvekslingen i forbindelse med overenskomstforhandlingerne 2018 fandt sted i december. Her har vi samlet de af Finansministeriets og Centralorganisationers Fællesudvalgs (CFU) generelle krav, der har særlig interesse for de fri grundskoler.
Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus
Kategori Administrative nyheder
19.12.17

Fredag den 15. december udvekslede Finansministeriet overenskomstkrav med Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) til de forestående forhandlinger om fornyelse af blandt andet aftalerne for lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler. 

Kravudvekslingen vedrører det statslige område. På det kommunale område fandt kravudvekslingen sted den 12. december.

Som man har kunnet læse i dagspressen, er forhandlingerne indledt med at lønmodtagerorganisationerne har afvist at mødes om de fremsatte krav fordi der ikke er kommet gang i reelle forhandlingerne om indgåelse af en arbejdsaftale for lærerne inden der blev udvekslet generelle krav.
Nedenfor følger de centrale krav vedrørende frie grundskoler. 

FINANSMINISTERIETS KRAV - ET UDDRAG
Finansministeriets generelle krav – af særlig interesse for de fri grundskoler; herunder krav om ledernes ansættelsesgrundlag

·       Løntilbageholdenhed:
Det såkaldte ”Løngab” skal lukkes. Finansministeriet finder at der er opstået et løngab mellem lønningerne i staten og i det private når man ser på lønudviklingen fra 2008 – 2018, hvor lønningen i staten er steget mest. 

·       Lønsystemerne:

- Mere motiverende og værdiskabende måder at understøtte kerneopgaven på – bl.a. ved at en større del af lønnen skal forhandles lokalt.

- Decentralisering af løndannelsen – mere løn skal forhandles lokalt og mere individuelt.

- Bedre rammer for nye lønsystemer.

·       Nyt ansættelsesgrundlag for ledere ved en række undervisnings- og uddannelsesinstitutioner. Det kunne pege i retning af, at lederaftalerne adskilles yderligere fra læreraftalerne.

·       Ændring af aftale om senior- og fratrædelsesordninger.

·       Øget mulighed for varsling af særlige feriedage.

·       Ophævelse af bestemmelsen om efterbetaling af pensionsbidrag for deltidsbeskæftigede med mindre end 15 timers ugentlig beskæftigelsen.

·       Ophævelse af kravet om at overenskomsten skal nævnes ved stillingsannoncering.

·       Forbehold for lovændringer – herunder ferieloven.

 

Finansministeriets krav - specielt for lærerne de frie grundskoler og efterskolerne:

·       Bedre rammer for nye lønsystemer

·       Ophævelse af undervisningstillæg

·       Ophævelse af øvrige centralt aftalte tillæg

·       Øget fleksibilitet for ansættelse af timelønnede

·       Modernisering af løn- og ansættelsesvilkår for ledere

·       Ændring af forhandlingsprocedure ved afsked og/eller bortvisning af overenskomstansatte

·       Forbehold for det generelle krav om “Decentralisering af løndannelsen”

 

CFU´S KRAV - ET UDDRAG 
Generelle krav – af særlig interesse for frie grundskoler 

Løn, lønsystem og pension:

·       Procentuelle generelle lønstigninger, der matcher den private lønudvikling

·       En mekanisme, der sikrer parallelitet mellem den statslige og den private lønudvikling

·       Der afsættes midler til organisationsforhandlinger (Fx lærere, ledere og bh.kl.ledere ved frie grundskoler)

·       Forbedring af lønberegningsreglerne (ansættelse på brudte datoer)

·       Forbedringer af rammeaftalen om nye lønsystemer og etablering af et uafhængigt lønnævn

·       Indførelse af en fritvalgskonto, hvor der foruden løn og pension også indgår elementer af frihed


Arbejdstid:

·       Eksplicitering af retten til betalt spisepause

·       Fridag på 5. juni samt 24. og 31. december

·       Der skal indgås en rammeaftale om lokale flextidsaftaler

·       Der skal indgås aftale om varsling for omlæggelse af arbejdstiden med sanktionsbestemmelser, hvis varslet ikke overholdes

 

Seniorvilkår:

·       Bedre og mere fleksible rettigheder for seniorer med henblik på fastholdelse

·       Forbedring af retræteordninger med hjemmel til pensionsforbedringer

 

TR-aftalen, samarbejdsaftalen, psykisk arbejdsmiljø og kompetenceudvikling

·       Forbedring af TR’s muligheder for at udøve sit hverv

·       Forbedring af TR’s vilkår

·       Styrkelse af det fælles ansvar for Samarbejdssekretariatets og Samarbejdsnævnets virksomhed

·       Større forpligtelser i samarbejdsudvalgenes opgaver og tilpasning af samarbejdsudvalgsstrukturen til nye institutionsformer

·       Psykisk arbejdsmiljø skal være et indsatsområde på arbejdspladsen

·       Fælles finansiering af den fælles indsats vedr. kompetenceudvikling

·       Den fælles indsats vedr. kompetenceudvikling omlægges så der lægges større vægt på individuelle rettigheder til kompetenceudvikling

 

Sygdom, afsked, ferieaftalen, barsel m.v., gruppeliv

·       Sygdom, der er opstået under afspadsering skal være hindring for afspadsering

·       Forbedrede forhold i forbindelse med uansøgt afsked

·       Ret til at søge a-kasse ved afsked

·       Der skal indgås ny aftale om ferie med henblik på implementering af den nye ferielov

·       Arbejdsgiveren skal betale for lægelig dokumentation ved sygdom opstået under ferie

·       Forhøjelse af den særlige feriegodtgørelse

·       Forhøjelse af 7 års aldersgrænsen i forbindelse med retten til omsorgsdage i henhold til barselsaftalen

·       Ret til to hele fraværsdage i forbindelse med barns sygdom, eksklusiv hjemkaldelsesdagen

·       Aftale om tjenestefrihed af familiemæssige årsager forbedres

·       Ret til tjenestefrihed, når den ansatte er bevilget kommunal ansættelse til pasning af nærtstående med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse

·       Forbedrede vilkår for tidsbegrænset ansatte herunder vikarer og begrænsning af mulighederne for tidsbegrænset ansættelse

·       Forhøjelse af dækningerne i gruppelivsordningerne

 

SkoleNyt vil følge overenskomstforhandlingerne i de kommende måneder tæt, og orientere om resultaterne af forhandlingerne. De nuværende aftaler udløber 31. marts.

 

 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE PÅ DE ØVRIGE OMRÅDER 
Overenskomsten for lærere, ledere og børnehaveklasseledere er obligatoriske.
For de øvrige personalegrupper kan skolerne tilslutte sig overenskomster, som skoleforeningerne indgår med de respektive faglige organisationer via den fælles forhandlingsorganisation Aftaleenheden, som Dansk Friskoleforening er med i.

Den økonomiske ramme for disse overenskomster følger normalt det såkaldte CFU-forlig – det vil sige de overordnede aftale om generelle lønstigninger og lønreguleringer i overenskomstperioden på det statslige område. 

Dansk Friskoleforening indgår i forhandlinger i Aftaleenheden om følgende personalegrupper: 

·       Pædagogisk personale i form af BUPL-overenskomsten, hvor den gældende overenskomst udløber 31. marts. 

·       Rengøringsmedarbejdere, pedeller, køkkenpersonale og andre tekniske medarbejdere: 3F overenskomsten, som skal fornys pr. 1. april 2018.

·       Administrative medarbejdere/kontorpersonale. Her er der igangsat forhandlinger mellem Aftaleenheden og HK, som parterne forventer/håber at kunne afslutte med en overenskomst, som kan tilbydes skolerne i løbet af foråret eller forsommeren.

Tilmeld nyhedsbrev

FRISKOLERNE udgiver i alt tre nyhedsbreve, SkoleNyt, KursusNyt og InternationaltNyt. Ved at tilmelde dig accepterer du vores privatlivspolitik.


Ja, tak. Send mig følgende nyhedsbreve:

 

Hvad er du interesseret i?

Tilmeld dig nyhedsagenterne

Nyhedsagenter:


Ønsker du at redigere din nyhedsagent? Tryk her!
Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup - kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00, Fredag 9-12